เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Internet Technology and Web Development

เกี่ยวกับชั้นเรียน

                        Study introduction to Internet technology, website structure design, manage site and website resource, design banner, graphic and multimedia in website, construct webpage, construct and use template, manage data, and information on website.

                         ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ การจัดการไซต์และทรัพยากรเว็บไซต์ การออกแบบภาพแบนเนอร์ ภาพกราฟิก และมัลติมีเดียที่ใช้ในเว็บไซต์ การสร้างเว็บเพจ การสร้างเทมเพลตและการเรียกใช้ การจัดการข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์