เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สมสค144 หลักการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นการทดลองเรียนผ่านระบบ online สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ผ่านการลงทะเบียนวิชา สมสค 144 ผ่านระบบปกติ ซึ่งมีการแจ้งนักศึกษาและแสดงความจำนงยินดีเรียนด้วยระบบ online นี้

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้มุ่งให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเสนอแบบจำลองและทฤษฎีต่าง ๆ ทางการสื่อสาร  เพื่อให้เกิดความเข้าใจรวบยอดเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารและองค์ประกอบของการสื่อสาร และเพื่อลดความล้มเหลวในการสื่อสาร  ทักษะที่จำเป็นในการสื่อสาร และจิตวิทยาการสื่อสาร  ซึ่งเป็นสาระที่สำคัญในวิชานี้