homeสมสค144 หลักการสื่อสาร
person
สมสค144 หลักการสื่อสาร

ผู้สอน
นาย Attapol Kanjanapongporn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สมสค144 หลักการสื่อสาร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6151

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้เป็นการทดลองเรียนผ่านระบบ online สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ผ่านการลงทะเบียนวิชา สมสค 144 ผ่านระบบปกติ ซึ่งมีการแจ้งนักศึกษาและแสดงความจำนงยินดีเรียนด้วยระบบ online นี้

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้มุ่งให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเสนอแบบจำลองและทฤษฎีต่าง ๆ ทางการสื่อสาร  เพื่อให้เกิดความเข้าใจรวบยอดเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารและองค์ประกอบของการสื่อสาร และเพื่อลดความล้มเหลวในการสื่อสาร  ทักษะที่จำเป็นในการสื่อสาร และจิตวิทยาการสื่อสาร  ซึ่งเป็นสาระที่สำคัญในวิชานี้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)