homeเทอม 552 วิชาโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี(Assembly Language) 6101308 น.ศ.ภาค กศบป ปี 2
personperson_add
เทอม 552 วิชาโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี(Assembly Language) 6101308 น.ศ.ภาค กศบป ปี 2

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทอม 552 วิชาโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี(Assembly Language) 6101308 น.ศ.ภาค กศบป ปี 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6153

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบของไมโครโปรเซสเซอร์ เช่น ระบบบัส addressing mode assembler, instruction mode, macro instruction / assembler ฯลฯ


งานหลัก 1.  ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม ส่งที่ classstart  ในเวลากำหนด

              2.  present   code จับคู่ 2 คน ตามสถานะการณ์  ไม่ตายตัว หรือเดี่ยวก้ได้

เก็บคะแนน ทั้งหมด 40 คะแนน  เข้าเรียน 10 คะแนน  ที่เหลือ 50 คะแนนสอบตามเนื้อผ้า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)