homeม.4/แอลฟา
person
ม.4/แอลฟา

ผู้สอน
นางสาว สินีนาฏ ธรรมชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4/แอลฟา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6157

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ว30201 กลศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)