วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ(Microsoft Office Word 2007)  ใช้ในการสร้างชิ้นงานต่าง ๆ ตามจินตนาการและตามรูปแบบที่กำหนด