เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ(Microsoft Office Word 2007)  ใช้ในการสร้างชิ้นงานต่าง ๆ ตามจินตนาการและตามรูปแบบที่กำหนด