เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เรียนรู้เกี่ย่วกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel  2007 เพื่อสร้างชิ้นงานเกียวกับสารสนเทศ เช่่น การสร้างตารางแบบต่างๆ กราฟรูปแบบต่าง  การคำนวณเกรด ฯลฯ