วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ย่วกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel  2007 เพื่อสร้างชิ้นงานเกียวกับสารสนเทศ เช่่น การสร้างตารางแบบต่างๆ กราฟรูปแบบต่าง  การคำนวณเกรด ฯลฯ