วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนและข้นตอนในการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamwaver 8 , Adobe Photoshop