เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3204-6001 โครงการ (Project)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จำนวน  4  หน่วยกิต    160  ชั่วโมง

ระดับ ปวส.  ชั้นปีที่ 2  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

จุดประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ

2.  เพื่อให้สามารถปฏิบัติการวางแผน  ทำรายงาน  นำเสนอผลงาน  แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงาน

3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานให้มีความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา

1.  วางแผนและนำเสนอโครงการ

2.  ออกแบบและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง

3.  รายงานผลการปฏิบัติงาน  และนำเสนอผลงาน

คำอธิบายรายวิชา

    ให้นักศึกษานำความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ประยุกต์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี  วางแผน  นำเสนอโครงการ  ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ  การสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้เสร็จในช่วงเวลาที่กำหนด  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  ตลอดการทำโครงการและนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการประเมินผล

สมรรถนะรายวิชา

1.  เขียนโครงร่างโครงการตามแบบที่กำหนดและนำเสนอได้

2.  ออกแบบและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงานอาชีพคอมพิวเตอร์ได้

3.  จัดทำรูปเล่มโครงการเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนดได้

4.  นำเสนอผลงานโครงการได้