เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30705404 : การสื่อข่าว ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย  ความสำคัญ  และคุณลักษณะของข่าวต่างประเทศ ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  แหล่งข่าว  วิธีคิดประเด็นข่าว  เทคนิคการหาข่าวและการนำเสนอข่าวในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงกับสายข่าว  ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางของข่าวต่างประเทศ