ผู้สอน
นวลักษณ์ กลางบุรัมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

PSYC 100


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6172

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเนชั่น


คำอธิบายชั้นเรียน

  ศึกษาความเป็นมาของจิตวิทยา  พฤติกรรมมนุษย์ ความหมาย ประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคม องค์กร การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรม การนำเอาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน