เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PSYC 100

เกี่ยวกับชั้นเรียน

  ศึกษาความเป็นมาของจิตวิทยา  พฤติกรรมมนุษย์ ความหมาย ประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคม องค์กร การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรม การนำเอาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน