homePSYC 100
person
PSYC 100

ผู้สอน
นวลักษณ์ กลางบุรัมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
PSYC 100

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6172

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

  ศึกษาความเป็นมาของจิตวิทยา  พฤติกรรมมนุษย์ ความหมาย ประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคม องค์กร การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรม การนำเอาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)