ผู้สอน
นาย พิสันติ์ จันทร์เขียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สังคมศึกษา สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้น ป.5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6177

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษฏร์รังสฤษดิ์)


คำอธิบายชั้นเรียน

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

             มาตราฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชึัวัด

            1. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้า และบริการ

            2. ประยุตก์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

            3. อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์

            มาตราฐานที่ 3.2  เข้าใจระบบและสถานบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

ตัวชี้วัด

            1.  อธิบายบทบาท หน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร

            2.  จำแนกผลดี ผลเสียของการกู้ยืม