เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้น ป.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

             มาตราฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชึัวัด

            1. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้า และบริการ

            2. ประยุตก์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

            3. อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์

            มาตราฐานที่ 3.2  เข้าใจระบบและสถานบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

ตัวชี้วัด

            1.  อธิบายบทบาท หน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร

            2.  จำแนกผลดี ผลเสียของการกู้ยืม