สมองกลฝังตัว 1

ศุภโชค อุปาลี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

สมองกลฝังตัว 1 เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับสมองกลคืออะไร clock สัญญาณนาฬิกา การสื่อขนาน การสื่ออนุกรม ลำดับเชิงเลข และโอเปอเรชั่นบนฐานสอง ท่าข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้แก่ แบบขนาน แบบอนุกรมไม่ต่อเนื่อง I2C 1Wire SPI หน่วยความจำและสถาปัตยกรรมของสมองกลแบบต่าง ๆ