เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สมองกลฝังตัว 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ศุภโชค อุปาลี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมองกลฝังตัว 1 เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับสมองกลคืออะไร clock สัญญาณนาฬิกา การสื่อขนาน การสื่ออนุกรม ลำดับเชิงเลข และโอเปอเรชั่นบนฐานสอง ท่าข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้แก่ แบบขนาน แบบอนุกรมไม่ต่อเนื่อง I2C 1Wire SPI หน่วยความจำและสถาปัตยกรรมของสมองกลแบบต่าง ๆ