เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 การใช้งานคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว (Stand Alone)ไม่เพียงพอ
ในการรองรับการทำงานในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงเข้ามา
มีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นทั้งในองค์กรขนาดเล็กจนถึงองค์กร
ขนาดใหญ่ นักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจำเป็นจะต้อง
มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีแลปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่