homeการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
personperson_add
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ผู้สอน
นาย พัฒน์ จีรภัทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6183

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 การใช้งานคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว (Stand Alone)ไม่เพียงพอ
ในการรองรับการทำงานในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงเข้ามา
มีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นทั้งในองค์กรขนาดเล็กจนถึงองค์กร
ขนาดใหญ่ นักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจำเป็นจะต้อง
มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีแลปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)