ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อทราบวิธีการเรียนคอมพิวเตอร์