เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

359304 ระบบฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล ความแตกต่างระหว่างระบบข้อมูลและระบบฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล เค้าร่างสามระดับ โมเดลเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ ภาษา SQL ภาษาเรียกค้น การออกแบบฐานข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน กฎความคงสภาพ การควบคุมภาวะพร้อมกัน การนอร์มัลไลซ์ E – R โมเดลทางด้านธุรกิจ ประเภทของข้อมูล การป้องกันข้อมูล ระบบความปลอดภัย การฟื้นสภาพ และกรณีศึกษาการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจกับภาษา SQL