home359304 ระบบฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจ
personperson_add
359304 ระบบฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจ

ผู้สอน
นาย ถิรายุ มีฤกษ์สม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
359304 ระบบฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
619

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล ความแตกต่างระหว่างระบบข้อมูลและระบบฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล เค้าร่างสามระดับ โมเดลเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ ภาษา SQL ภาษาเรียกค้น การออกแบบฐานข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน กฎความคงสภาพ การควบคุมภาวะพร้อมกัน การนอร์มัลไลซ์ E – R โมเดลทางด้านธุรกิจ ประเภทของข้อมูล การป้องกันข้อมูล ระบบความปลอดภัย การฟื้นสภาพ และกรณีศึกษาการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจกับภาษา SQL


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)