home359304 ระบบฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจ
person
359304 ระบบฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจ

ผู้สอน
นาย ถิรายุ มีฤกษ์สม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
359304 ระบบฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
619

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล ความแตกต่างระหว่างระบบข้อมูลและระบบฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล เค้าร่างสามระดับ โมเดลเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ ภาษา SQL ภาษาเรียกค้น การออกแบบฐานข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน กฎความคงสภาพ การควบคุมภาวะพร้อมกัน การนอร์มัลไลซ์ E – R โมเดลทางด้านธุรกิจ ประเภทของข้อมูล การป้องกันข้อมูล ระบบความปลอดภัย การฟื้นสภาพ และกรณีศึกษาการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจกับภาษา SQL


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)