ชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา อำเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย