78 วิชา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รหัส BIS0620 กลุ่มเรียน 62071.122 (จ. บ่าย)


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
78 วิชา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รหัส BIS0620 กลุ่มเรียน 62071.122 (จ. บ่าย)

Class ID
61929

หมายเลขประจำวิชา
BIS0620

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความสําคัญ ความเป็นมา และแนวคิดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบที่สําคัญของ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานระบบอัจฉริยะ ทางธุรกิจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร การวางแผนแนวทางข้อจํากัดและกลยุทธ์ ในการดําเนินการพัฒนารูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานและแนวโน้มของธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทางสังคม เทคนิคการขาย จัดทําสื่อการนําเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณา จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)