จริยธรรมสำหรับนักบริหาร


ผู้สอน
วิฑูรย์ วีรศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 14 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
จริยธรรมสำหรับนักบริหาร

Class ID
61958

หมายเลขประจำวิชา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

ทฤษฎีหลักทางจริยศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองการปกครอง จริยธรรมวิชาชีพ การพัฒนาจริยธรรมตามแนวทางสากล ปรัชญาศาสนาต่างๆ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมทางการเมือง และการบริหารจัดการจากผลงานวิจัย และกรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)