จริยธรรมสำหรับนักบริหาร


ผู้สอน
วิฑูรย์ วีรศิลป์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
จริยธรรมสำหรับนักบริหาร

รหัสวิชา
61958

รหัสวิชาของสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

ทฤษฎีหลักทางจริยศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองการปกครอง จริยธรรมวิชาชีพ การพัฒนาจริยธรรมตามแนวทางสากล ปรัชญาศาสนาต่างๆ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมทางการเมือง และการบริหารจัดการจากผลงานวิจัย และกรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)