จริยธรรมสำหรับนักบริหาร


ผู้สอน
วิฑูรย์ วีรศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
จริยธรรมสำหรับนักบริหาร

Class ID
61958

หมายเลขประจำวิชา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

ทฤษฎีหลักทางจริยศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองการปกครอง จริยธรรมวิชาชีพ การพัฒนาจริยธรรมตามแนวทางสากล ปรัชญาศาสนาต่างๆ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมทางการเมือง และการบริหารจัดการจากผลงานวิจัย และกรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)