ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ใช้ประกอบการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3