เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

359409 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โครงสร้าง และวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการออกแบบและสร้างโปรแกรมประยุกต์สำหรับการใช้งานด้านต่างๆเช่น งานธุรการ งานด้านการซื้อ-ขายสินค้า งานด้านโรงแรม งานด้านโรงพยาบาล การขนส่ง งานบริหารงานบุคคล และงานด้านธุรกิจต่างๆ เป็นต้น