home359409 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
personperson_add
359409 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

ผู้สอน
นาย ถิรายุ มีฤกษ์สม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
359409 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
620

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้าง และวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการออกแบบและสร้างโปรแกรมประยุกต์สำหรับการใช้งานด้านต่างๆเช่น งานธุรการ งานด้านการซื้อ-ขายสินค้า งานด้านโรงแรม งานด้านโรงพยาบาล การขนส่ง งานบริหารงานบุคคล และงานด้านธุรกิจต่างๆ เป็นต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)