ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายชั้นเรียน

 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑