ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูสุวิทย์    บัวลอย โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย   สพป.นค 1