ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนอัจฉริยะ  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา