เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

 ห้องเรียนของนักเรียน ม.1 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คอมพิวเตอร์)