เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 ห้องเรียนของนักเรียน ม.1 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คอมพิวเตอร์)