วิทยาศาสตร์ ม.2


ผู้สอน
ครู สุรวี เขียวลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 13 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ม.2

Class ID
62260

หมายเลขประจำวิชา
ว22101

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

คำอธิบายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตวแ์ละมนุษย์การเจริญเติบโตของสัตวแ์ละมนุษย์อาหาร ความส าคญั ของอาหารต่อเพศและวยั สารในสิ่งเสพติด ธาตุและสารประกอบการแยกสาร การเกิดปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจา วนั และผลของปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดลอ้ ม แรงที่กระทบต่อวตัถุ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นขอ้มูล บนั ทึก จดักลุ่มขอ้มูล และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจา วนั มีจิตวทิยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)