ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียนชาย หญิง รวม  25 คน