Corrosion

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการของการกัดกร่อน

การแสวงหาความรู้ใหม่ด้านการกัดกร่อนจากวารสารต่างประเทศ

การนำเสนอความรู้ที่ได้รับต่อชั้นเรียน

เรียนเพื่อให้มีความรู้ มิใช่เรียนเพื่อให้สอบได้