homeCorrosion
person
Corrosion

ผู้สอน
person
ชาคริต ทองอุไร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
Corrosion

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
624

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการของการกัดกร่อน

การแสวงหาความรู้ใหม่ด้านการกัดกร่อนจากวารสารต่างประเทศ

การนำเสนอความรู้ที่ได้รับต่อชั้นเรียน

เรียนเพื่อให้มีความรู้ มิใช่เรียนเพื่อให้สอบได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)