80 วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน กลุ่มเรียน สมุย 1602.121 (วันอาทิตย์)


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
80 วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน กลุ่มเรียน สมุย 1602.121 (วันอาทิตย์)

Class ID
62414

หมายเลขประจำวิชา
MHR0713

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาตนเองการปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์เป็นผู้นำทางธุรกิจ รู้จักทำการวิเคราะห์ และทำการประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเอง การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและการทำงาน การสำรวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทำงาน การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)