ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

http://youtu.be/uS4pjIgEB7o