กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา บุบผา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Class ID
62512

หมายเลขประจำวิชา
ED12303

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายวิชา
  ศึกษาความมุ่งหมาย ความสำคัญ ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการประเมินผลและการเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)