หลักการเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย


ผู้สอน
ดร.สิริกร กรมโพธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

Class ID
62532

หมายเลขประจำวิชา
416103

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำอธิบายวิชา

หลักเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล สื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบัน นวัตกรรมกับสื่อดิจิทัลใหม่ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในสื่อดิจิทัลทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ การพัฒนาสื่อดิจิทัลในอนาคต การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลใหม่ และการจัดการด้านสิทธิของสื่อดิจิทัล (Digital Right Management : DRM) แนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในอนาคต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)