ห้องเรียนคละชั้นโรงเรียนขนาดเล็ก

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนแบบร่วมมือแบบเพื่อนช่วยเพื่อนรายบุคคล