homeห้องเรียนคละชั้นโรงเรียนขนาดเล็ก
personperson_add
ห้องเรียนคละชั้นโรงเรียนขนาดเล็ก

ผู้สอน
นาง พิศวาส ิสุวรรณมิตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนคละชั้นโรงเรียนขนาดเล็ก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6258

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนแบบร่วมมือแบบเพื่อนช่วยเพื่อนรายบุคคล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)