เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

EQ - ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้ความหมายและทำความเข้าใจ EQ
ทักษะที่จำเป็นในการพัฒนา EQ
ฝึกฝนทักษะ EQ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงานด้วย EQ