คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เปิดสอนคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ด้วยโปรแกรม Photoshop

เพื่อนำความรู้ไปสร้างเว็ปไซด์ ทำป้ายโฆษณา ทำวารสาร และงานสิ่งพิมพ์อื่นๆ