งานวิชาการ-การวัดเเละประเมินผลโรงเรียนอนุบาลสตูล ครู-ครู


ผู้สอน
นางสาว สุณิสา เกปัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานวิชาการ-การวัดเเละประเมินผลโรงเรียนอนุบาลสตูล ครู-ครู

Class ID
62895

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

การวัดผลและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการสอน และเป็นส่วนสำคัญที่ผู้สอนที่ดีจะแสวงหาแนวทางให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จ และเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้สอนจะต้องรู้ความสามารถของผู้เรียน ความสนใจของผู้เรียน และข้อบกพร่องของผู้เรียน โดยอาศัยกระบวนการของการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)