ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี622828


ผู้สอน
ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 13 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี622828

Class ID
63042

รหัสวิชาของสถานศึกษา
บช3005350

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และประเภทของการวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี จรรยาบรรณนักวิจัย หลักการและระเบียบวิธีการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)