เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1/ซิกม่า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.  สาระสำคัญ

ชาดก คือ เรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาประสูติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย การศึกษาอัมพชาดกและติตติรชาดกจะทำให้เราได้ข้อคิดเกี่ยวกับคนที่กตัญญูรู้คุณคนอื่นย่อมเป็นคนเจริญในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อและคนที่ฉลาดในธรรมมีความนอบน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่จักเป็นผู้ได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันนี้และอนาคตต่อๆไปซึ่งข้อคิดเหล่านี้สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

2.  ตัวชี้วัดชั้นปี

วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และ ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด (ส1.1  ม.1/4)

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับอัมพชาดกและติตติรชาดกได้ (K)

2.  เห็นคุณค่าในการศึกษาของอัมพชาดกและติตติรชาดก (A)

3.  วิเคราะห์ข้อคิดจากอัมพชาดกและติตติรชาดก และนำข้อคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (P)