เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการบัญชีเบื้องต้น 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

               วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 3200-0003 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตาม  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (สำหรับ ม.6/เทียบเท่า) เป็นแผนการสอนเพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นฐานสมรรถนะ(Competency Based) และการบูรณาการ (Integrated) ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คำอธิบายรายวิชา เร่งพัฒนาบทบาทของผู้เรียนเป็นผู้จัดการแสวงหาความรู้ (Explorer) เป็นผู้สอนตนเองได้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และบทบาทของผู้สอนเปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้จัดการชี้แนะ (Teacher Roles) จัดสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อความสนใจเรียนรู้ และเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ (Co-investigator) จัดห้องเรียนเป็นสถานที่ทำงานร่วมกัน (Learning Context) จัดกลุ่มเรียนรู้ให้รู้จักทำงานร่วมกัน ฝึกความใจกว้าง (Grouping) มุ่งสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ สอนความสามารถที่นำไปทำงานได้ (Competency) สอนความรัก ความเมตตา (Compassion) ความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ (Trust) เป้าหมายอาชีพอันยังประโยชน์ (Productive Career) และชีวิตที่มีศักดิ์ศรี (Noble Life) เหนือสิ่งอื่นใด เป็นคนดีทั้งกาย วาจา  ใจ  มีคุณธรรม  จรรยาบรรณและวิชาชีพ