homeหลักการบัญชีเบื้องต้น 2
personperson_add
หลักการบัญชีเบื้องต้น 2

ผู้สอน
นาย บุญเสริม ทรัพย์แสนดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการบัญชีเบื้องต้น 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6309

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

               วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 3200-0003 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตาม  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (สำหรับ ม.6/เทียบเท่า) เป็นแผนการสอนเพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นฐานสมรรถนะ(Competency Based) และการบูรณาการ (Integrated) ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คำอธิบายรายวิชา เร่งพัฒนาบทบาทของผู้เรียนเป็นผู้จัดการแสวงหาความรู้ (Explorer) เป็นผู้สอนตนเองได้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และบทบาทของผู้สอนเปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้จัดการชี้แนะ (Teacher Roles) จัดสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อความสนใจเรียนรู้ และเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ (Co-investigator) จัดห้องเรียนเป็นสถานที่ทำงานร่วมกัน (Learning Context) จัดกลุ่มเรียนรู้ให้รู้จักทำงานร่วมกัน ฝึกความใจกว้าง (Grouping) มุ่งสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ สอนความสามารถที่นำไปทำงานได้ (Competency) สอนความรัก ความเมตตา (Compassion) ความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ (Trust) เป้าหมายอาชีพอันยังประโยชน์ (Productive Career) และชีวิตที่มีศักดิ์ศรี (Noble Life) เหนือสิ่งอื่นใด เป็นคนดีทั้งกาย วาจา  ใจ  มีคุณธรรม  จรรยาบรรณและวิชาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)