homeประถมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
person
นาย เชาวลิต ลือนิคม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
631

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)