ประถมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก