รู้ทันศาลเยาวชนและครอบครัว

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาล องค์คณะผู้พิพากษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง  การพิจารณาคดีเบื้องต้น