โลก ICT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาการใช้ ICT ของผู้เรียน