คอมพิวเตอร์ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รายวิชาเพิ่มเติม)