homeETI 5701 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 2/2555
person
ETI 5701 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 2/2555

ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
ETI 5701 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 2/2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6316

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและฝึกฺปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของนวัตกรรมการศึกษา สารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น การแสวงหาข้อมูล แหล่งเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การพัฒนาและการออกแบบสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินผลเพื่อปรับปรุงสื่อนวัตกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)