homeETI 5701 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 2/2555
personperson_add
ETI 5701 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 2/2555

ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ETI 5701 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 2/2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6316

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกฺปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของนวัตกรรมการศึกษา สารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น การแสวงหาข้อมูล แหล่งเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การพัฒนาและการออกแบบสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินผลเพื่อปรับปรุงสื่อนวัตกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)