ETI 5701 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 2/2555

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกฺปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของนวัตกรรมการศึกษา สารสนเทศทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น การแสวงหาข้อมูล แหล่งเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การพัฒนาและการออกแบบสื่อและนวัตกรรมไปใช้ในการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินผลเพื่อปรับปรุงสื่อนวัตกรรม