ประถมศึกษาปีที่ ๒

คำอธิบายชั้นเรียน

 ครูประจำชั้น