อาเซียนศึกษา - กศน.อำเภอวารินชำราบ อบรม รุ่น 1

คำอธิบายชั้นเรียน

 อบรมการใช้งาน รุ่น 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2555