homeกระบวนวิชา HED 3101 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา
person
กระบวนวิชา HED 3101 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา

ผู้สอน
ผศ.ดร. เกษม ชูรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กระบวนวิชา HED 3101 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6322

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กระบวนวิชา HED3101 (HA311) การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา


สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ประจำวิชา : 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา)
  2. อาจารย์เกษม ชูรัตน์ (สอนร่วม)
สาระสังเขปกระบวนวิชาศึกษาถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสุขศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร การทำโครงการหลักสูตรระยะยาว โครงการหลักสูตรระยะสั้น การวิเคราะห์และประเมินผลงานสุขศึกษา และการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การบูรณาการเรื่องการพัฒนาหลักสูตร การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้กับวิชาเอกสุขศึกษา ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)