เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กระบวนวิชา HED 3101 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กระบวนวิชา HED3101 (HA311) การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา


สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ประจำวิชา : 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา)
  2. อาจารย์เกษม ชูรัตน์ (สอนร่วม)
สาระสังเขปกระบวนวิชาศึกษาถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสุขศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร การทำโครงการหลักสูตรระยะยาว โครงการหลักสูตรระยะสั้น การวิเคราะห์และประเมินผลงานสุขศึกษา และการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การบูรณาการเรื่องการพัฒนาหลักสูตร การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้กับวิชาเอกสุขศึกษา