homeกระบวนวิชา HED 3101 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา
personperson_add
กระบวนวิชา HED 3101 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา

ผู้สอน
ผศ.ดร. เกษม ชูรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กระบวนวิชา HED 3101 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6322

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนวิชา HED3101 (HA311) การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา


สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ประจำวิชา : 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา)
  2. อาจารย์เกษม ชูรัตน์ (สอนร่วม)
สาระสังเขปกระบวนวิชาศึกษาถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสุขศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร การทำโครงการหลักสูตรระยะยาว โครงการหลักสูตรระยะสั้น การวิเคราะห์และประเมินผลงานสุขศึกษา และการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การบูรณาการเรื่องการพัฒนาหลักสูตร การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้กับวิชาเอกสุขศึกษา ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)