เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กระบวนวิชา HED 3104 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กระบวนวิชา HED 3104 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 

ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้สอน

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์
  2. อาจารย์เกษม ชูรัตน์ (สอนร่วม)