homeกระบวนวิชา HED 4001 พฤติกรรมการสอนสุขศึกษา 1
personperson_add
กระบวนวิชา HED 4001 พฤติกรรมการสอนสุขศึกษา 1

ผู้สอน
ผศ.ดร. เกษม ชูรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กระบวนวิชา HED 4001 พฤติกรรมการสอนสุขศึกษา 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6328

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนวิชา HED 4001 พฤติกรรมการสอนสุขศึกษา 1

ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ และอาจารย์เกษม ชูรัตน์ (สอนร่วม)

ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)