homeกระบวนวิชา HED 4001 พฤติกรรมการสอนสุขศึกษา 1
person
กระบวนวิชา HED 4001 พฤติกรรมการสอนสุขศึกษา 1

ผู้สอน
ผศ.ดร. เกษม ชูรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กระบวนวิชา HED 4001 พฤติกรรมการสอนสุขศึกษา 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6328

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กระบวนวิชา HED 4001 พฤติกรรมการสอนสุขศึกษา 1

ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ และอาจารย์เกษม ชูรัตน์ (สอนร่วม)

ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)