เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กระบวนวิชา HED 1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กระบวนวิชา HED 1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

ผู้สอน :

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์
  2. อาจารย์พนัชกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (สอนร่วม)
  3. อาจารย์เกษม ชูรัตน์ (สอนร่วม)

ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง