ผู้สอน
ผศ.ดร. เกษม ชูรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

กระบวนวิชา HED 1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6329

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนวิชา HED 1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

ผู้สอน :

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์
  2. อาจารย์พนัชกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (สอนร่วม)
  3. อาจารย์เกษม ชูรัตน์ (สอนร่วม)

ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง