โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมระดับชั้นปวส 2/2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมระดับชั้นปวประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง